Algemene Voorwaarden van OMEO Groep, gevestigd te Wageningen, Huszárlaan 64         
 

1. Definities

OMEO Groep (hierin verder genoemd als OMEO) staat voor de handelsnaam T2C en is een professionele organisatie van samenwerkende zelfstandige specialisten. In deze algemene voorwaarden wordt onder OMEO de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het verzorgen van workshops en/of trainingen dan wel tot het verlenen van andere diensten zoals coachen en adviseren.

De opdrachtgever is eenieder die met OMEO een overeenkomst aangaat tot het verzorgen van workshops en/of trainingen, dan wel tot het verlenen van andere diensten.

De deelnemer is eenieder die vanwege een overeenkomst met enige opdrachtgever enige training en/of andere dienst van OMEO afneemt of volgt (in de aanduiding “deelnemer” wordt tevens geacht begrepen te zijn “deelneemster”).

Een bedrijfstraining of -workshop is een dienst en/of training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt.

Een open workshop en/of training is een workshop en/of training waarvoor eenieder kan inschrijven, uiteraard totdat het door OMEO te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

2. Toepasselijkheid

Een door OMEO uitgebrachte aanbieding vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. OMEO is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt.

De personen die de aanbieding uitbrengen doen dit namens de in de aanbieding als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat OMEO de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Gedragsregels

a. Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.

b. Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.

c. De deelnemers behoren de workshop en/of training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende workshop en/of training.

d. OMEO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers en de gevolgen daarvan.

4. Keuze van het conferentieoord/trainingsruimte/locatie

a. Om goede resultaten te bereiken moet de locatie voldoen aan de door OMEO te stellen eisen.

b. Voor branche- en bedrijfstrainingen wordt in onderling overleg een geschikt conferentieoord gereserveerd.

c. Het wijzigen van conferentieoord kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

5. Tarieven

Voor alle diensten en trainingen van OMEO worden de tarieven in rekening gebracht conform de door OMEO verstrekte aanbieding.

6. Accommodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accommodatie waar workshops en/of trainingen van OMEO plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer(s) van OMEO, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.

7. Betalingsvoorwaarden

a. OMEO zal steeds voorafgaand aan het geven van de training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfkosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.

b. Alle facturen van OMEO zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende workshop en/of training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van OMEO van door opdrachtgever af te nemen andere dienst waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden, dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bankrekening van OMEO. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van OMEO t.a.v. de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking. Slechts in gezamenlijk overleg kan hiervan afgeweken worden.

c. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door OMEO noodzakelijk is.

d. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is heeft OMEO het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door OMEO te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra OMEO als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 275,- bedragen, onverminderd het recht van OMEO om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.

e. Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van OMEO per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van OMEO op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

f. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van OMEO op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.

8. Annulering

Indien de opdrachtgever de training of andere dienst annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden OMEO alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu OMEO over het algemeen de bij OMEO gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

9. Annulering bij overmacht

Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt OMEO echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande workshop/training of andere dienst deel te nemen aan eenzelfde workshop en/of training of andere dienst, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met OMEO een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfstraining, voor zover OMEO een dergelijke datum beschikbaar heeft.

Dit tegen het hieronder vermelde gereduceerde tarief:

  • bij annulering voor 21 dagen voor de uitvoeringsdatum 25% van het oorspronkelijke bedrag.
  • bij annulering tussen 22 en 14 dagen voor de uitvoeringsdatum 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  • bij annulering tussen 15 dagen en 7 dagen voor de uitvoeringsdatum 75% van het oorspronkelijke bedrag.
  • bij annulering na 8 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum 100%.

De aan de overeengekomen dienst gerelateerde kosten worden volledig in rekening gebracht.          

10. Annulering van nader in te vullen workshops/trainingen en andere diensten

Indien een opdrachtgever met OMEO overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen workshops, trainingen, en/of andere diensten, af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen workshops en/of trainingen afgenomen aangezien OMEO over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

11. Gedeeltelijke deelname

a. Deelnemers die tijdens een afgenomen dienst niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale trainings- en verblijfkosten verschuldigd.

b. Indien een deelnemer aan een open workshop/training deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de workshop/training voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. In overleg met OMEO kan de deelnemer aan een vervangende workshop/training of, indien van toepassing een deel daarvan deelnemen.

12. Verjaring

Elke vordering op OMEO verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

13. Werkmateriaal

a. De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de training die opdrachtgever afneemt.

b. Het dupliceren en vermenigvuldigen van het trainingsmateriaal, en van alle in het kader van de workshop en/of training uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van OMEO. OMEO behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar trainingsmaterialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- aan OMEO waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

14. Geheimhouding

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen OMEO en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan OMEO verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

15. Geschillen

a. Elk geschil tussen OMEO en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter; op alle overeenkomsten met OMEO zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn.

b. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van OMEO van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van Omeo steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

16. Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is OMEO gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

Wist u...

... dat hoewel medewerkers het belangrijk vinden om zelf aan het roer te staan van hun ontwikkeling en inzetbaarheid (72 procent), HR-managers in de praktijk zien dat dit vaak niet het geval is?!

Bron: Raet HR Benchmark 2017